Privacy statement medewerkers

Hierbij informeren wij jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Renova Group en jouw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en wie is de Functionaris voor Gegevensbescherming?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is je werkgever:


Renova Group B.V.

Ringbaan-Oost 102a

5013 CD Tilburg

 

Er is geen Functionaris Gegevensbescherming, deze is niet verplicht.

 

2.     Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt door mijn werkgever en waar komen deze vandaan?

De categorieën persoonsgegevens betreffen jouw basisgegevens (zoals voornaam, achternaam, toevoegingen, nationaliteit, personeelsnummer/ID), contactgegevens (zoals privé adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres), aanvullende gegevens met betrekking tot het dienstverband (zoals gegevens over vakanties, (perioden van) arbeidsongeschiktheid, opleidingen, bankgegevens, Burgerservicenummer en salarisgegevens) en bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over je gezondheid).

Jouw persoonsgegevens worden doorgaans rechtstreeks van jou verkregen in het kader van het aangaan van het dienstverband of gedurende de dienstbetrekking. In bepaalde situaties worden jouw persoonsgegevens op basis van wettelijke voorschriften ook verkregen van andere instanties. Dit betreft onder andere het opvragen van belasting gerelateerde informatie en informatie over perioden van arbeidsongeschiktheid.

Graag wijzen wij jou erop dat jij contractueel verplicht bent jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken voor het geval dat – zoals hierboven beschreven – wij jouw persoonsgegevens verwerken met het doel een arbeidsrelatie met jou aan te gaan, deze te onderhouden, uit te voeren dan wel te beëindigen. Hetzelfde is van toepassing voor zover we jouw gegevens verwerken om aan de wettelijke verplichtingen van een werkgever te kunnen voldoen, in het bijzonder op het vlak van sociale zekerheidsbepalingen maar ook ten aanzien van de verplichtingen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheidswetgeving.

Op grond van de Wet op het financieel toezicht registreren wij van onze werknemers ook informatie betreffende de Verklaring Omtrent Gedrag.
Zonder jouw persoonsgegevens zijn wij niet in staat een arbeidsrelatie met jou aan te gaan, te onderhouden, uit te voeren of te beëindigen.

 

3.     Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden mijn gegevens verwerkt?

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het aangaan, onderhouden en beëindigen van het dienstverband. De belangrijkste wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van jouw arbeidsovereenkomst.

We verwerken jouw persoonsgegevens daarnaast om aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever te voldoen, voornamelijk op het vlak van belastingen en sociale zekerheidswetgeving.

In specifieke gevallen verwerken wij jouw persoonsgegevens om de gerechtvaardigde belangen van Renova Group of van een derde veilig te stellen. Dit is onder meer het geval indien de verwerking van jouw persoonsgegevens vereist is voor fraudeonderzoek of om strafrechtelijke overtredingen op te sporen.

Bovendien kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming. Dit kan echter alleen indien jij vrijelijk toestemming kunt geven. Er mag in dit geval geen sprake zijn van een ongelijke gezagsverhouding tussen jou en Renova Group, wat betekent dat het afwijzen van een dergelijk verzoek geen negatieve gevolgen voor jou mag hebben.

Indien bijzondere categorieën persoonsgegevens worden verwerkt zal dit, in het kader van jouw dienstverband, dienen voor de uitoefening van de wettelijke verplichtingen uit de Arbeidstijdenwet en de sociale zekerheidsregelgeving. Dit wordt gedaan op grond van artikel 9 lid 2 sub b AVG. Conform artikel 9 lid 2 sub h AVG kan de verwerking van gegevens over de gezondheid daarnaast vereist zijn om jouw arbeidsgeschiktheid te kunnen beoordelen.

Wanneer wij voornemens zijn jouw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden anders dan die hierboven zijn genoemd, zullen wij jou daarvan voorafgaand op de hoogte brengen.

 

4.     Wie krijgt mijn gegevens?

Binnen onze organisatie zullen alleen die personen en afdelingen jouw persoonsgegevens ontvangen die deze gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Bovendien worden jouw persoonsgegevens ter nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen overgedragen aan externe dienstverleners (bijvoorbeeld op het vlak van IT, salarisadministratie en reisorganisaties) die ten behoeve van ons en op basis van schriftelijke instructies van ons jouw persoonsgegevens verwerken.

 

5.     Welke rechten kan ik als betrokkene doen gelden?

Je kunt informatie opvragen over persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Bovendien kun je onder bepaalde voorwaarden om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens vragen. Je kunt ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen. Tevens heb je de mogelijkheid om de door jou zelf verstrekte gegevens in een gestructureerde en leesbare vorm op te vragen. Je kunt deze rechten op elk moment doen gelden door contact op te nemen met jouw HR afdeling.

 

Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) wanneer jij van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag